Bethel Church Redding julkinen
[search 0]
Lisää

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Nuestra mayor autoridad proviene de estar anclados a las áreas de fe que no podemos ver. Bill Johnson transmite un mensaje fundamental sobre la fe, el poder y la autoridad. Aprende a responder a los indicios del Espíritu Santo para saber administrar tu fe. Audio traducido por Bethel Media Traducciones. https://www.bethel.tv/es/podcasts/donate…
 
No mostrar la resurrección de Jesús a través de milagros, señales y maravillas es negarle a la gente la oportunidad de creer. Bill Johnson nos desafía a vivir de tal manera que la resurrección de Cristo se demuestre en nuestras acciones. Este estilo de vida acercará a la gente a Jesús.Kirjoittanut Bill Johnson
 
Este mensaje es la tercera parte de la serie "Dios de Transformación". Bill Johnson enseña sobre la mente renovada y su papel en la transformación. Una mente transformada transforma a una persona y una persona transformada transforma una ciudad.Kirjoittanut Bill Johnson
 
El peso de la responsabilidad de las expresiones transformadoras de Dios recaen sobre los hombros de aquellos a quienes les ha sido dado Su Nombre. Bill Johnson nos enseña cómo vivir un estilo de vida de oración. Es de un lugar de intercesión donde nos convertimos en socios de Dios.Kirjoittanut Bill Johnson
 
Este mensaje es la parte 1 de la serie, Dios de Avivamiento. Esta semana, Bill Johnson enseña sobre el precio del avivamiento. Una generación por sí sola no podrá llegar al lugar hacia donde nos dirigimos. Debemos abrazarlo de la manera en la que se manifieste. https://www.bethel.tv/podcasts/donateKirjoittanut Bill Johnson
 
Lo que el enemigo deseaba utilizar para mal, el Señor lo está usando para bien en nuestras vidas. Kris Vallotton comparte con nosotros lo que Dios está haciendo en medio de estos tiempos difíciles. ¡Es a través de la humildad que Dios nos guiará hacia adelante! https://www.bethel.tv/podcasts/donateKirjoittanut Kris Vallotton
 
A lo largo de la Biblia, muchas personas han respondido de maneras inusuales en tiempos difíciles. Bill Johnson, presenta una modelo profético sobre cómo enfrentar las amenazas de pérdida y las situaciones difíciles. Que podamos responder con esperanza y fielmente haciendo la voluntad de nuestro Padre.…
 
Estamos llamados a ser una influencia en medio de la dificultad y la calamidad. Bill Johnson enseña a través del Salmo 91 en medio del brote del coronavirus. Posicionemos nuestros corazones para llevar la respuesta a través del maravilloso mensaje del Evangelio.Kirjoittanut Bill Johnson
 
Brian a Jenn Johnsonovi u?í o životním stylu uctívání. Povzbuzují nás, abychom se zapojili do r?zných poloh uctívání, které se dají nalézt v Bibli. Stejn? jako král David jsme pozváni k tomu, abychom nacházeli Boží srdce a navazovali s ním v?elé spojení. Stáváme s Tím, koho uctíváme!Kirjoittanut Brian & Jenn Johnson
 
Bill Johnson zahájil novou sérii o uctívání. Jsme stvo?eni k tomu, abychom reagovali na Boží p?ítomnost uctíváním, b?hem n?hož jsme nep?etržit? prom??ováni do podoby Ježíše. Díkuvzdání a chvála jsou nezbytné ob?ti, ale v uctívání se my sami stáváme živou ob?tí. B?h hledá uctíva?e: staneš se jedním z nich?…
 
Bill Johnson nás povzbuzuje, abychom žádali Boha o víc za každou cenu. Abychom se vyhnuli klamu, musí být hlad po Bohu v souladu s t?mito biblickými hodnotami: uznání Ježíše jako syna Božího, autorita Písma a nezbytnost vykazatelnosti ve spole?enství. Nechte se povzbudit k vášnivému následování Pána a k tomu, abyste Jej ješt? více hledali.…
 
Bill Johnson povzbuzuje t?lo Kristovo, aby obklopilo a podpo?ilo ty, kte?í podstoupili výjime?né riziko v oblasti financí, vztah?, zdraví a služby, a stále ?ekají na sv?j pr?lom. Stejn? jako vid?li Jozue a Izraelité nadp?irozený pr?lom, když obcházeli sedmý den hradby Jericha, tak uvidíme i my odpov?di našich modliteb, pokud neztratíme nad?ji. B?h …
 
Bill Johnson vyu?uje o služebnictví. Synové a dcery Boží, kte?í si jsou jistí svou identitou, jsou t?mi nejlepšími služebníky. Slouží s nad?jí, protože vidí, že B?h buduje n?co, co má ur?itý ú?el a plán, který se nestále napl?uje. Služme našim m?st?m v nad?ji, že poznají lásku dokonalého Otce.Kirjoittanut Bill Johnson
 
Bill Johnson vyu?uje o ?ty?ech základních hodnotách Bethelu a typech chování, které nás na jejich základ? charakterizují. B?h je dobrý, proto se od nás požaduje, abychom snili ve velkém. Protože nic není nemožné, zna?nou ?ást našich život? by m?l charakterizovat risk. Vše, co kdy budeme pot?ebovat, bylo zajišt?no na k?íži, proto se musíme dostat do…
 
Danny Silk nám poukazuje na požehnání, které p?ijímáme od našich apoštolských otc? a matek. Mít ve svém život? otce znamená dostat se do proudu jejich pomazání, které tak m?že téct v celé své velikosti do vašeho života i skrze n?j. Nechte se povzbudit a rozši?te svou kapacitu p?ijímat dobrotu, p?íležitosti, p?íze? a požehnání, zatímco stojíte pod p…
 
Bill Johnson vyu?uje o tom, jak d?ležité je obnovovat svou mysl a uvád?t každou myšlenku do poddanství. Naše rozhodnutí v??it lži je to, co ji zmoc?uje, protože lež sama o sob? nemá moc utkat se s krásou a silou pravdy. Nechte se povzbudit k volb? pravdy. Kéž vaše myšlenky odráží Otce jako toho, kdo má poslední slovo.…
 
Loading …

Pikakäyttöopas

Tekijänoikeudet 2021 | Sivukartta | Tietosuojakäytäntö | Käyttöehdot
Google login Twitter login Classic login